Osiguranje od oštećenja, uništenja za kućanske aparate, bijelu tehniku u trajanju od 24 mjeseca - vrijednosti uređaja 0,13-245,54 EUR

Osnovne značajke
Osiguranje se za svaki pojedini uređaj sklapa prilikom kupnje uređaja uz preuzimanje Potvrde o osiguranju. Osiguranje mora biti na istom računu uz proizvod tako da se NE mogu kupiti naknadno za već prodani uređaj.
OŠTEĆENJE ILI UNIŠTENJE UREĐAJA
Od oštećenja ili uništenja mogu se...
11,96€
Dosegli ste maksimum raspoloživosti - 562200

Jednokratno plaćanje:
  • Internet bankarstvo (virman)
  • Pouzećem - plaćanje gotovinom dostavljaču kod isporuke paketa
  • Maestro, MasterCard, Visa, Visa Premium
Obročno plaćanje:
  • MasterCard ZABA do 24 rate
  • Visa Premium do 10 rata
Osiguranje od oštećenja, uništenja za kućanske aparate, bijelu tehniku u trajanju od 24 mjeseca - vrijednosti uređaja 0,13-245,54 EUR
11,96€
Opis
Osiguranje se za svaki pojedini uređaj sklapa prilikom kupnje uređaja uz preuzimanje Potvrde o osiguranju. Osiguranje mora biti na istom računu uz proizvod tako da se NE mogu kupiti naknadno za već prodani uređaj.

OŠTEĆENJE ILI UNIŠTENJE UREĐAJA

Od oštećenja ili uništenja mogu se osigurati svi uređaji osim mobitela.
Osiguranje obuhvaća naknadu troškova popravka ili zamjene proizvoda zbog štete nastale neočekivano nepažnjom kod redovne upotrebe ili transporta kupljenog proizvoda od trgovine do mjesta prebivališta osiguranika.
Rizikom oštećenja ili uništenja uređaja, pokrivena je šteta nastala :
- kratkim spojem, nadstrujom ili prenaponom i neposrednim djelovanjem električne energije zbog zemljospoja, kratkog spoja ili prenapona;
- prenaponom ili podnaponom, električnim nabojem, elektromagnetskim smetnjama;
- požarom, udarom groma, eksplozijom, udarom ili padom zrakoplova, njegovih dijelova ili njegovog tereta, kao i sporim izgaranjem, tinjanjem, paljenjem, žarenjem ili implozijom te gašenjem požara;
- provalnom krađom u mjesto prebivališta osiguranika;
- nepažnjom osiguranika (npr. pad, lom, utjecaj tekućine), u slučaju sigurnog i pažljivog korištenja i odlaganja elektroničkog uređaja na sigurnom i zaštićenom mjestu;
- djelovanjem mehaničke sile svih vrsta predmeta bez vlastite ili tuđe krivnje;
- implozijom ili drugim djelovanjem pri podtlaku;
- vodom ili vlagom uslijed elementarnih šteta, šteta na građevinama (puknuće cijevi, itd.);
- elementarnim štetama poput visokih voda, odrona kamenja, oluja, smrzavanja, poplava, snježnih lavina.

PRIJAVA OSIGURANOG SLUČAJA

Ako je nastupio osigurani slučaj osiguranik je dužan:
1) odmah poduzeti sve mjere koje su u njegovoj moći radi otklanjanja i smanjenja štete, kako na osiguranoj stvari ne bi nastupila daljnja oštećenja;
2) u roku od 3 dana telefonom na broj 01/6324 200 ili putem www.uniqa.hr prijaviti štetu osiguratelju;
3) dostaviti osiguratelju sve podatke i druge dokaze koji su potrebni za utvrđivanje uzroka, opsega i visine štete.

U svrhu ostvarivanja prava na naknadu korisnik osiguranja je dužan dostaviti UNIQI :
- obrazac prijave štetnog događaja ukoliko šteta nije prijavljena telefonom ili putem web stranice
- potvrdu o osiguranju
- dokaz o kupnji proizvoda i plaćenoj premiji osiguranja
- jamstveni list za proizvod po kojem se prijavljuje šteta
- pisanu izjavu servisera o uzroku kvara
- dokaz o plaćenom popravku ili ponudu popravka
- druge dokaze na zahtjev Osiguratelja

Dokumentaciju osiguranik može dostaviti:
- e-mailom na adresu: prijava.stete@uniqa.hr
- poštom na adresu: UNIQA osiguranje d.d., Planinska 13A, Zagreb

OPSEG OSIGURANJA

Osiguratelj se obvezuje naknaditi sve štete nastale u razdoblju osiguranja, nakon isteka osnovnog jamstvenog roka, koje su posljedica nedostatka materijala ili izvedbe osigurane stvari.
Pokrivene su samo štete nastale nakon isteka roka osnovnog jamstva sukladno jamstvenom (garancijskom) listu kojim proizvođač jamči ispravnost stvari u tijeku određenog vremena, računajući od njezine predaje kupcu, a u razdoblju naznačenom na potvrdi osiguranja.
Procjenu visine troškova popravka određuje se prema pisanom očitovanju od strane ovlaštenog servisa proizvođača.
U slučaju da se proizvod koji je predmet osiguranja ne može popraviti ili je popravak ekonomski neisplativ (totalna šteta) nadoknađuju se troškovi nabavke istog ili sličnog proizvoda, ali maksimalno do iznosa vrijednosti osiguranog stvari u trenutku kupnje.
Osigurateljna zaštita ograničena je na jedan osigurani slučaj za svaki od osiguranih rizika, osim za rizik produljenog jamstva gdje je pokriveno više osiguranih slučajeva, ali ukupno do vrijednosti osigurane stvari (agregatni limit).
Osigurana je stvar namijenjena osobnoj upotrebi kupljena u Chipoteka trgovinama.

Za svaki osigurani uređaj, osigurateljno pokriće traje:
- za rizik produljenog jamstva počinje istekom 24 sata dana isteka osnovnog jamstvenog roka, a prestaje istekom ugovorenog roka;
-za ostale rizike počinje trenutkom kupnje uređaja, a prestaje istekom ugovorenog roka.

ŠTETE KOJE NISU POKRIVENE OSIGURANJEM

Osiguratelj nije u obvezi naknaditi štete i/ili troškove nastale uslijed:
1. namjere ili prevare osiguranika, korisnika osigurane stvari ili bilo koje treće osobe;
2. neovlašteno korištenje osigurane stvari (bez znanja i dozvola vlasnika)
3. sabotaže, terorizma, rata, neprijateljstava, ratnih operacija ili ratu sličnih događaja, revolucije, ustanka ili građanskih nemira koji nastanu iz takvih događaja;
4. posljedica prirodnih nepogoda, kao što su potres, poplava, oluja, grom i slično;
5. požara ili eksplozije;
6. posrednim ili neposrednim djelovanjem nuklearnog, kemijskog ili biološkog oružja, atomske energije, radioaktivne kontaminacije ako je intenzitet zračenja, izmjeren izvan kruga mikrolokacije izvora zračenja bio iznad zakonom dopuštene granice kontaminacije;
7. gubitka zarade, kazne, kašnjenja i sl.;
8. plaćanje na temelju odgovornosti
9. popravka osigurane stvari u inozemstvu.

Uz gore navedena opća isključenja, osiguranje ne vrijedi za sljedeće proizvode i usluge:
1) proizvode kupljene za daljnju prodaju ili stjecanje prihoda (sredstvo rada);
2) proizvode dane u najam ili u zalog;
3) polovne stvari ili proizvode na kojima je izvršen popravak, prilagodba ili reparacija;

Ne isplaćuje se naknada za:
• troškove popravka kvarova i zamjene neispravnih dijelova koji nisu pokriveni jamstvom proizvođača;
• kvarove na proizvodima ili dijelovima proizvoda koji nisu predmet jamstva proizvođača ili se smatraju potrošnim materijalom (baterije, filteri, remeni i slično).
Uniqa
Uniqa

Uz Uniqu možeš produžiti jamstvo svojih proizvoda. Osiguranje se za svaki pojedini uređaj sklapa prilikom kupnje uređaja uz preuzimanje Potvrde o osiguranju. Osiguranje mora biti na istom računu uz proizvod tako da se NE mogu kupiti naknadno za već prodani uređaj. Osiguratelj se obvezuje naknaditi sve štete nastale u razdoblju osiguranja, nakon isteka osnovnog jamstvenog roka, koje su posljedica nedostatka materijala ili izvedbe osigurane stvari.

Pregled svih Uniqa proizvoda

Povezani artikli

Top